Toepassingsgebied.

1.1. Deze algemene voorwaarden van Rockon BV zijn de enige geldende voorwaarden tussen partijen en van toepassing op alle contracten dewelke tussen partijen worden gesloten alsook elk aanbod dat door Rockon BV wordt gedaan, behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna consument-klant genoemd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk van afgeweken worden.

1.2. Indien de overeenkomst met de consument-klant op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden voorafgaandelijk toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument-klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument-klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op eerste verzoek van de consument-klant langs elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Intellectuele eigendomsrechten.

2.1. Alle inhoud op de website van Rockon BV en/of van de Inge Rock Coaching programma’s en/of van de Circle of Mind Experts programma’s en/of enige andere verbonden opleiding inclusief teksten, beelden, geluiden, software en andere materialen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten dewelke vallen onder eigendom van Rockon BV of haar licentiegevers. Bij overhandiging aan de consument-klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de consument noch door derden. De inhoud mag op geen enkel moment worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verkocht, overgedragen, gepubliceerd of gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rockon BV. 

2.2. De consument-klant mag geen enkele inhoud in die zin gebruiken om zelf andere personen op te leiden of te trainen als life coaches of als trainers en welk verbod zowel geldt bij eigen opleidingen alsook opleidingen georganiseerd door derden en dit behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkende toestemming vanwege Rockon BV. Het gebruik voor eigen en persoonlijke groei en ontwikkeling is wel toegelaten.  

Het gebruik van deze inhoud is strikt verboden en schending hiervan zal leiden tot juridische stappen. Ingeval van twijfel over het gebruik van de inhoud, kan de klant-consument contact opnemen met de klantenservice via support@ingerock.com. 

2.3. Bij het niet-respecteren van de artikelen 2.1. tot en met 2.2. en/of ingeval van misbruik, zal de toegang tot het studentenplatform of tot enig andere platform onmiddellijk worden verboden.

Toegangscodes. 

3.1.  De consument-klant erkent dat alle inhoud, toegangscodes en alle materialen van de programma’s uitsluitend gebruikt mogen worden door de klant-consument en met niemand anders gedeeld mogen worden, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege Rockon bv. Misbruik van het recht door de consument-klant zal leiden tot stopzetting van de toegang en laatstgenoemde zal alsdan geen aanspraak kunnen maken tot enige vorm van terugbetaling of vergoeding. 

 

Algemene bepalingen.

4.1. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal niet leiden tot de volledige nietigheid ervan. Partijen verbinden er zich bovendien toe om ingeval van nietigheid van een bepaling deze te vervangen door een equivalente geldige bepaling. 

4.2. Rockon BV verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens van de consument-klant te zullen gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

4.3. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst met de consument-klant zullen worden behandeld voor de rechtbanken van Leuven.

4.4. Al de overeenkomsten dewelke worden gesloten met de consument-klant worden beheerst door het Belgisch recht.