ARTIKEL 1:     Toepassingsgebied.

1.1. Deze algemene voorwaarden van Rockon BV zijn de enige geldende voorwaarden tussen partijen en van toepassing op alle contracten dewelke tussen partijen worden gesloten alsook elk aanbod dat door Rockon BV wordt gedaan, behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna consument-klant genoemd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk van afgeweken worden.

1.2. Indien de overeenkomst met de consument-klant op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden voorafgaandelijk toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument-klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument-klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op eerste verzoek van de consument-klant langs elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 2: Herroepingsrecht consument-klant

2.1. Ingeval de overeenkomst op afstand wordt gesloten, beschikt de consument-klant gedurende 14 kalenderdagen over een herroepingsrecht zonder opgave van reden en zonder enige aanvullende kost behoudens eventuele kosten van verzending die hoe dan ook ten laste van    de consument-klant vallen. Na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen komt de overeenkomst tussen Rockon BV en de consument-klant definitief tot stand en kunnen (online)cursussen, seminars en/of workshops en/of andere opleidingen na behoorlijke en voorafgaande betaling van de prijs een aanvang nemen. 

2.2. Ingeval de consument-klant wenst dat hij onmiddellijk en binnen de 14 kalenderdagen al kan beschikken over de digitale inhoud of de toegang tot o.m. opleidingen (bijvoorbeeld een webinar, video’s die niet op een materiële drager worden geleverd) erkent deze uitdrukkelijk dat hij herroepingsrecht niet uitoefent en dat hij hiervan uitdrukkelijk afstand doet.  

2.3. Alle andere overeenkomsten tussen Rockon BV en de consument-klant (deze dewelke dus niet op afstand gesloten worden) worden geacht te zijn tot stand gekomen op de zetel van Rockon BV vermeld in de KBO databank en geven geen recht tot een herroepingsrecht van 14 dagen in hoofde van de consument-klant.     

Artikel 3: Aansprakelijkheid- annulatie- verbreking- ontbinding van de overeenkomst.

3.1. Wanneer de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van het tussen partijen overeengekomen voorwerp wordt geannuleerd of verbroken door de consument-klant of door Rockon BV, zal een vergoeding (behoudens in het uitzonderingsgeval vermeld in artikel 2.1. van deze algemene voorwaarden) verschuldigd zijn van 5 % van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro met het recht om eveneens bijkomende schade te verhalen indien deze naar realiteit hoger is dan hetgeen hiervoor forfaitair werd bepaald.

3.2.    Wanneer zich een achterstand in de betaling(en) voordoet of omwille van enige reden tot    ontbinding van de overeenkomst, behoudt Rockon BV  zich het
recht om ofwel de lopende of nog te leveren prestaties op te schorten. De overeenkomst kan van rechtswege ontbonden worden wanneer de ene of de andere partij, na een dubbele voorafgaande formele ingebrekestelling, een welomschreven contractuele fout begaat of blijft begaan. Ingeval van een dergelijke ontbinding heeft de ene partij het recht om
een schadevergoeding te eisen van 5% van het totale factuurbedrag ten laste van de andere partij met een minimum van 150,00 euro.

3.3. In geen enkel geval kan Rockon BV aansprakelijk worden gehouden voor eventuele technische fouten en/of softwarefouten of enige fout in die zin noch voor het uitvallen of voor onderbrekingen van producten en diensten en in welk geval Rockon BV alle mogelijke inspanningen zal leveren om dergelijke fout of tijdelijke onderbreking in het leveren van haar producten en diensten ongedaan te maken.

3.4. Geld-terug-garantie:
Als dit wordt aangeboden tijdens het inschrijven, kunnen deelnemers een geld-terug-garantie krijgen. Om in aanmerking te komen voor een volledige terugbetaling, moeten deelnemers:
1. Elke online live training bijwonen
2. Aanwezig zijn bij elk live event, live opleiding of live training
3. Alle opgenomen video’s op het studentenplatform bekijken
Wij zijn sterk van mening dat pas nadat het werk gedaan is, iemand kan zeggen of het programma goed is of niet. In dat geval zullen we terugbetalen zoals beloofd in de overeenkomst.
Als er geen optie voor terugbetaling wordt aangeboden tijdens het inschrijven, kan een deelnemer aan het einde van het programma niet om een terugbetaling vragen.

Artikel 4: Betaling - Bonussen.

4.1. Elke factuur, moet binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ingeval van andersluidende betalingsafspraken, zal de consument-klant hoe dan ook slechts toegelaten worden tot de opleidingen of een andere dienst na betaling van minstens een voorschot van 50 % van het totaal factuurbedrag en, indien van toepassing, na verstrijken van de termijn vermeldt in artikel 2.1. van deze algemene voorwaarden.

4.2. Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan 8 % per jaar tot datum van de werkelijke en algehele betaling. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 5 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 euro, te vermeerderen met eventuele advocatenkosten, gerechts -en/of invorderingskosten. Deze bepaling geldt ook ingeval Rockon BV nalaat om te voorzien in een tijdige (terug)betaling aan de consument-klant wanneer daartoe contractueel reden toe is. 

4.3. Bij niet-tijdige betaling van de factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de consument-klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

4.4. Tenzij anders wordt vermeld, zijn de facturen contant betaalbaar op adres alwaar Rockon BV haar activiteiten uitbaat zoals vermeld in de KBO databank.

4.5. Eventuele wijzigingen in prijs kunnen worden aangerekend aan de consument-klant mits diens uitdrukkelijke toestemming.

4.6.     De consument-klant bevestigd hierbij kennis te hebben genomen dat de betaling in full bonus of andere bonussen moet gedaan worden in het eerste kalenderjaar van het lidmaatschap en dat deze niet overdraagbaar is aan derden of andere klanten. De bonussen kunnen bovendien niet worden omgezet in andere tegoeden noch onder de vorm van een ander programma of opleiding noch onder de vorm van korting.

ARTIKEL 5: Intellectuele eigendomsrechten.

5.1. Alle inhoud op de website van Rockon BV en/of van de Inge Rock Coaching programma’s en/of van de Circle of Mind Experts programma’s en/of enige andere verbonden opleiding inclusief teksten, beelden, geluiden, software en andere materialen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten dewelke vallen onder eigendom van Rockon BV of haar licentiegevers. Bij overhandiging aan de consument-klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de consument noch door derden. De inhoud mag op geen enkel moment worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verkocht, overgedragen, gepubliceerd of gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rockon BV. 

5.2. De consument-klant mag geen enkele inhoud in die zin gebruiken om zelf andere personen op te leiden of te trainen als life coaches of als trainers en welk verbod zowel geldt bij eigen opleidingen alsook opleidingen georganiseerd door derden en dit behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkende toestemming vanwege Rockon BV. Het gebruik voor eigen en persoonlijke groei en ontwikkeling is wel toegelaten.  

Het gebruik van deze inhoud is strikt verboden en schending hiervan zal leiden tot juridische stappen. Ingeval van twijfel over het gebruik van de inhoud, kan de klant-consument contact opnemen met de klantenservice via support@ingerock.com. 

5.3. De consument-klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Rockon BV  behoudt zich het recht om schadevergoeding te eisen ten bedrage van minimaal 10% van het bedrag van de factuur. Op het eerste verzoek moeten bovendien de door de consument-klanten ten onrechte gekopieerde of gereproduceerde stukken worden teruggegeven.

5.4. Bij het niet-respecteren van de artikelen 5.1. tot en met 5.2. en/of ingeval van misbruik, zal de toegang tot het studentenplatform of tot enig andere platform onmiddellijk worden verboden.

ARTIKEL 6:    Toegangscodes.

6.1.  De consument-klant erkent dat alle inhoud, toegangscodes en alle materialen van de programma’s uitsluitend gebruikt mogen worden door de klant-consument en met niemand anders gedeeld mogen worden, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege Rockon bv. Misbruik van het recht door de consument-klant zal leiden tot stopzetting van de toegang en laatstgenoemde zal alsdan geen aanspraak kunnen maken tot enige vorm van terugbetaling of vergoeding. 

ARTIKEL 7:     Data opleidingen- coaches- seminares.

7.1. De leraren en coaches en data van opleidingen kunnen gewijzigd worden ingeval van ziekte of enige andere onverwachte/ organisatorische omstandigheid (bijvoorbeeld overlijden, familiale omstandigheden) wwaarbij Rockon BV alsdan alles in het werk zal stellen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden om de opleidingen, workshops, etc. op de initieel voorziene datum te kunnen laten doorgaan of een nabije datum die daarbij op zo kort mogelijke termijn aansluit. De consument-klant kan Rockon BV verzoeken om de diensten hoe dan ook te leveren binnen een passende termijn en dewelke tussen partijen onderling redelijkerwijze wordt bepaald op 2 maanden na de initieel voorziene datum behoudens uitdrukkelijk andere afspraken.  

7.2. Indien Rockon BV om enige reden (behoudens overmacht) een cursus, opleiding, een coaching, een seminarie en/of workshop dient te annuleren, wordt het inschrijvingsgeld op eerste verzoek van de consument-klant terugbetaald alsook indien Rockon BV haar diensten niet kan leveren binnen de hiervoor vermelde termijn tenzij dat de consument-klant verkiest dat het inschrijvingsgeld wordt gebruikt ter bevestiging van een deelname aan een latere cursus, opleiding, coaching, seminarie en/of workshop. Indien een cursus, opleiding, coaching en/of workshop definitief geen doorgang vindt, heeft de consument-klant recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 8:    Algemene bepalingen. 

8.1. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal niet leiden tot de volledige nietigheid ervan. Partijen verbinden er zich bovendien toe om ingeval van nietigheid van een bepaling deze te vervangen door een equivalente geldige bepaling. 

8.2. Rockon BV verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens van de consument-klant te zullen gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

8.3. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst met de consument-klant zullen worden behandeld voor de rechtbanken van Leuven.

8.4. Al de overeenkomsten dewelke worden gesloten met de consument-klant worden beheerst door het Belgisch recht.